ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของชุมนุมสุทธิวิทยากลครับ

ประกาศข่าว…
        – ในช่วงนี้จะมีการแข่งขันมายากลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   และ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในวันที่   2   พฤษภาคม   พ.ศ.   2554   ครับ…ข้อความข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครนี้และส่งไปยัง e-mail ที่ระบุไว้ด้านล่างได้ครับ…

แบบฟอร์มการสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล …………………………………………………. เพศ ……………….. วันเกิด ………………. อายุ …………

เลขบัตรประชาชน ………………….. เชื้อชาติ ………………. สัญชาติ ………………… ศาสนา ………………..

e-mail …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์มือถือ …………………………………

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ ……………… ซอย ………………………… ถนน …………………………. จังหวัด …………………………….

เขต/อำเภอ …………………… แขวง/ตำบล ……………………………. รหัสไปรษณีย์ …………………..

เบอร์โทรศัพท์บ้าน ……………………………

สถานภาพการศึกษา/การทำงาน

สถานภาพ ………………………… โรงเรียน/สถานที่ทำงาน  ………………………………………

จังหวัด ………………. เขต/อำเภอ …………….. แขวง/ตำบล ……………….. รหัสไปรษณีย์ ………………..

ให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม หากมีข่าวสารแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางทีมงานจะส่ง e-mail ไปแจ้งแก่ผู้สมัครให้ทราบครับ…

ขอให้ผู้ที่สนใจการแข่งขันกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาทาง e-mail

1. thailand_magic_center@hotmail.com และ 2. teentitan2009@hotmail.com

Advertisements